Beleidsplan

 

De kerkenraad heeft in 2022 het beleidsplan herschreven voor de periode 2021 - 2024. U treft een samenvatting van dit beleidsplan hieronder aan. Wilt u meer details, dan kunt u ook het volledige beleidsplan raadplegen.

Bijzondere accenten die in dit Beleidsplan zijn verwoord en die ook zijn omschreven in het Convenant van Alblasserdam, worden in deze samenvatting niet herhaald. Het Convenant vindt u elders op deze site. De volledige tekst kan worden aangevraagd bij de scriba van de kerkenraad.

Eredienst en ambt

Het hart van de gemeente klopt in de bediening van het Woord en van de sacramenten. De kerkenraad hecht daarom veel waarde aan het trouw bezoeken van de - beide - kerkdiensten. Er wordt in de eredienst een centrale plaats toegekend aan een schriftuurlijke, bevindelijke en appellerende prediking.

De sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn als tekenen en zegelen gegeven bij het Woord. De kerkenraad voelt zich geroepen deze sacramenten heilig te bewaren wat zich uit in pastorale begeleiding, juist rondom de sacramenten. De Heilige Doop is een instelling van Jezus Christus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom belijden wij dat ook de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God behoren te worden gedoopt. Ook het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus ingesteld voor Zijn gelovigen ter versterking van het geloof dat zij in het midden van de gemeente in het openbaar hebben beleden.

In de kerkdienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en worden uitsluitend de Psalmen uit de berijming van 1773 en de zogenaamde Enige Gezangen gezongen. De liturgische formulieren worden gebruikt in de hertaling zoals die op initiatief van de Gereformeerde Bond in 2004 is uitgegeven.

Met handhaving van het ambt aller gelovigen wordt de gemeente geleid door mannelijke ambtsdragers: predikant, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen. Aan de vrouw wordt een - niet-ambtelijke - waardevolle plaats en taak in de gemeente toebedeeld.

Zending en evangelisatie

De gemeente als geheel en elk gemeentelid in het bijzonder zijn geroepen het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen in woord en wandel.

Er zijn een zendings- en een evangelisatiecommissie die door de kerkenraad zijn ingesteld als organen van bijstand. Meer over deze commissie vindt u elders op deze website.

De opdracht tot het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus betreft allereerst het volk Israël. Wij belijden dat Israël Gods uitverkoren volk is en blijft en dat Gods bijzondere zorg tot Zijn volk uitgaat. De kerkenraad draagt er zorg voor dat het onderwerp "Israël" in de gemeente voldoende aandacht krijgt.

Pastoraat

Pastorale zorg is herderlijke zorg voor de kudde en voor de enkeling en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van predikant en kerkenraad.  De zorg strekt zich in eerste instantie uit tot de leden van de gemeente maar is daartoe niet beperkt.

De gemeente is ingedeeld in zes wijken. Elk van deze wijken is aan een ouderling en een diaken toegewezen. Gezinnen / gemeenteleden ontvangen één keer per twee jaar regulier huisbezoek.

De kerkenraad laat zich voor het bezoekwerk bijstaan door een bezoekbroeder. De huidige bezoekbroeder is de heer A.G. Damsteegt.

Het is van belang dat behoefte aan pastorale zorg aan predikant of wijkouderling wordt doorgegeven om te voorkomen dat gemeenteleden "tussen de wal het het schip geraken".

Een team van psycho-pastorale begeleiders ondersteunt de kerkenraad in situaties waarin langduriger begeleiding van gemeenteleden nodig is. 

Diaconaat

Diaconale zorg richt zich op de eigen gemeente maar niet minder op het lenigen van (financiële) noden buiten de gemeente. De diakenen nemen, voor zover mogelijk, deel aan de huisbezoeken, zodat zij ook zelf de noodzaak van diaconale zorg en begeleiding kunnen signaleren. Met de ingezamelde gelden wordt een groot aantal doelen in en buiten de gemeente (mede) gefinancierd.

Het College van diakenen schakelt ook gemeenteleden in om aan diaconale zorg gestalte te geven. Leden van het Zorgcomité (zie elders op deze site) bezoeken bepaalde groepen binnen de gemeente en verlenen hulp op vrijwillige basis aan individuele gemeenteleden en gezinnen. Die zorg kan zich ook uitstrekken tot inwoners van Streefkerk die niet tot de Hervormde Gemeente behoren.

Catechese

Catechese kan worden omschreven als onderwijs van de kerk aan haar jeugd, in het verlengde van de Heilige Doop, gericht op de openbare geloofsbelijdenis en de toegang tot het Heilig Avondmaal. Daarnaast is er de noodzaak van voortdurend onderwijs. Vormen van voortgezette catechese zijn Bijbelkringen, -verenigingen en gespreksgroepen. Verder zoekt de kerkenraad naar vormen van catechese of onderwijs gericht op huwelijk, doop en opvoeding.

Voor rand- en buitenkerkelijken is er de mogelijkheid deel te nemen aan een drempelkring. Deze kan worden gepositioneerd tussen de oriëntatiecursus christelijk geloof (zie onder "evangelisatie") en de belijdeniscatechese.

Jeugdwerk

De kerk draagt een grote verantwoordelijkheid voor de vorming en toerusting van haar jeugd. De kerkenraad heeft, zonder daarmee eigen verantwoordelijkheid te ontkennen, een Jeugdraad ingesteld die het werk onder de jeugd coördineert en stimuleert. Zie voor de samenstelling en taken van de jeugdraad onder "Jeugdwerk". Daar vindt u ook over alle clubs en verenigingen informatie.

Regelmatig wordt met jongeren over de preek nagepraat. Eén keer per jaar wordt daar de gehele gemeente bij betrokken.

De leidinggevenden in het jeugdwerk worden betrokken uit de meelevende gemeenteleden die in woord en wandel laten blijken dat zij van harte in de gemeente willen participeren.

Beheer en Financiën

De stoffelijke belangen van de gemeente zijn in handen van het College van Kerkrentmeesters. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en andere materiële en financiële aspecten van het gemeente-zijn. Het College laat zich bijstaan door een commissie van bijstand, een kerkradiocommissie, een verjaringsfondscommissie en een rommelmarktcommissie.

De inkomsten waaruit het College van kerkrentmeesters deze taken financiert bestaan uit collecten tijdens de eredienst en een jaarlijkse vrijwillige bijdrage.

Tot de taken van het College behoort ook het bijhouden van de ledenregistratie van de gemeente. Het is belangrijk dat mutaties die voor deze registratie van belang zijn aan predikant of kerkenraad worden doorgegeven.

De ouderling-kerkrentmeesters participeren ook in het afleggen van  huisbezoeken.

 

 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>