Vertrouwenspersonen

De Hervormde Gemeente van Streefkerk wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging. Het blijven werken aan een veilige gemeenschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen. Dat degenen die speciale taken en opdrachten (o.a. ambten) vervullen zich bewust zijn van hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in de omgang met anderen een rol kunnen spelen. Dat geldt voor zowel predikant, ambtsdragers en leidinggevenden.

De kerkenraad heeft besloten om in onze gemeente twee vertrouwenspersonen aan te stellen, namelijk Tom Ketting en Linette Markestein. Beide hebben een overeenkomst getekend, waarin o.a. beloofd wordt geheim te houden alle zaken die hem of haar in de uitoefening van de taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen. De kerkenraad is dankbaar dat Tom en Linette bereid zijn om deze taak op zich te nemen en wenst hen daarbij van harte Gods zegen toe.

Voelt u zich vrij om contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen als u zich niet veilig voelt op wat voor manier dan ook. Zij zullen allereerst naar u luisteren.

Contact:

Tom Ketting: tomketting@planet.nl

Linette Markesteijn: l.markestein@hotmail.com

 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>