Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant, assessor, scriba, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken vormen samen het moderamen.

Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met twee kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters.

De diakenen vormen samen het college van diakenen.

 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Predikant

   

Ds. T. van Bruggen (preses)

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Ouderlingen

   

G.J. van Essen (assessor)

0184-684173

 

W.C.A. van der Heiden (scriba / preekvoorziener)

0184-778028

scriba@hervormdstreefkerk.nl 

J. Heijkoop

0184-682092

 

A.J. Muit

0184-775502

 

M. den Ouden

0184-684322

 

H.S. Schouten

0184-684862

 

J.C. Verhoeff

0184-661416

 

Ouderling-kerkrentmeesters

 

cvk@hervormdstreefkerk.nl

W. de Bruijn (penningmeester)

0184-683975

 

D.A. Meerkerk (voorzitter)

0184-683325

 

A. de Waal

06-22665679

 

Diakenen

   

B.A. Casteleijn (voorzitter)

0184-683605

 

A.A. de Jong (secretaris)

06-28360225 cvd@hervormdstreefkerk.nl 

I.F. Leenhouts (penningmeester)

0184-684301  

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.